Moslim dating japanese dating sim in english

’ en ‘welke visie op hulpverlening is in staat een zorg op maat aan te bieden voor moslimpatiënten? Voor deze onderzoeksscriptie baseerden we ons op secundaire wetenschappelijke literatuur en literatuur uitgegeven door Belgische, op de Belgische praktijk betrokken organisaties als de Vlaamse Liga tegen Kanker, VOEM vzw en de Koning Boudewijnstichting. We deden zelf ook vier exploratieve interviews, deze werden eveneens opgenomen ter illustratie. De Belgische aanpak ten opzichte van het beleid in de ons omringende landen B. Een theoretisch omkaderde inhoudsanalyse van Engelstalig soennitisch bronnenmateriaal en een kwalitatief empirisch onderzoek naar de houding van praktiserende Marokkaanse oudere mannen in Antwerpen (september 2007); )*. Als stagiaire heb ik ervaren hoe er in deze momenten vaak heel open gesproken wordt over de dood en over de vraag of er al dan niet een leven na de dood bestaat.Ter illustratie werden ook interviewfragmenten uit het onderzoek van S. Deze onderzoeksscriptie bestaat uit een theoretisch luik (2. De algemene nood aan verdere reflectie Besluit Abdel-khalek, A. Hoewel ik gedurende mijn vijfjarige opleiding soms dacht dat bepaalde christelijke ideeën reeds tot een verleden tijd behoorden, heb ik gemerkt dat vele aspecten ervan nog ‘springlevend’ zijn.God, mens en schepping: onafscheidelijke, maar duidelijk te onderscheiden realiteiten. Reeds van bij het begin werd duidelijk dat de eschatologische voorstellingen in de islam een cruciale rol spelen in de godsdienstige beleving van moslims.Zoals we zullen zien, bepaalt deze teleologische visie immers in belangrijke mate de basishouding van gelovige moslims om in het leven staan.

moslim dating-73

De meeste auteurs geven aan dat hun beschrijvingen gebaseerd zijn op de ‘officiële en orthodoxe’ visies binnen de islam, te situeren binnen de soennitische traditie[8]. Vervolgens geven we een overzicht van de klassieke eschatologische voorstellingen.Vertrekkende vanuit de idee dat een hulpverlening op maat van de patiënt steeds een totaalzorg is (en aldus zorg biedt aan de hele mens, dus niet alleen wat betreft zijn of haar lichaam of psyche), waarbij men oog heeft voor de verschillende deelidentiteiten van de mens (waaronder cultuur, religie, socio-economische situatie…), achten wij het daarom cruciaal om als hulpverlener van moslimpatiënten een gedegen kennis te hebben van onder andere deze religieuze aspecten (waaronder dus de eschatologische voorstellingen).Alleen zo is een adequate spirituele of pastorale zorg aan deze patiënten mogelijk.Niet alleen bestaan er verschillende ‘stromingen’ in de islam (het soennisme, het sjiisme en het soefisme) en zijn er verschillende tendensen of interpretaties te onderscheiden (traditionalistisch-reformistische, modernistische en spiritualistische interpretaties[4]), ook de lokale tradities[5] waarbinnen de islam zich geworteld heeft, kleuren mee de visies op (en de praktijken rond) het sterven en de dood. Ons onderzoeksopzet is dan ook niet het geven van een eenduidig, altijd geldend antwoord, maar wel het schetsen van een algemeen kader waarbinnen we de islamitische visies over de dood in al haar facetten kunnen plaatsen.Hierbij moeten we steeds in het achterhoofd houden dat het geschetste beeld slechts een ‘theoretisch’ kader vormt: in de praktijk kunnen ogenschijnlijk tegenstrijdige visies samen bestaan, zelfs binnen eenzelfde persoon[7].

Leave a Reply